Funkcie WebJET DSK

Projektové nastavenia presne podľa vašich predstáv

Každý projekt je jedinečný. Využívajte rôzne tímy, rozdelenia úloh, workflow, prístupy, prípadne si nastavte špeciálne parametre podľa vašich aktuálnych potrieb. Priraďujte úlohy tak, aby ste znižovali náklady a maximalizovali pracovnú efektivitu.

Zistiť viac

Prehľadné riadenie projektov

Vytvárajte, plánujte a implementujte projekty prehľadnejšie a jednoduchšie. Do každého projektu môžete prideliť prístup iba tým používateľom, ktorí sú priamou súčasťou projektu na vašej a klientskej strane. Každý projekt je jedinečný a je nutné naň aplikovať iný prístup k riadeniu. Preto si v ňom môžete nastaviť parametre podľa vašich preferencií – zvoliť sadzby, termíny, číslo obchodného prípadu, projektové nástroje, a podobne.

Prideľujte, kontrolujte a komentujte úlohy

Každý člen tímu má zväčša na starosti inú úlohu na projekte. Prideľujte preto jednotlivé úlohy konkrétnym riešiteľom. Pri úlohách je veľmi efektívne využívať priority a zmeny stavu úloh. Navyše pri úlohách dokážete vy, vaši kolegovia, ale aj vaši zákazníci, zanechávať komentáre, ktoré je potrebné zapracovať.

Nastavte si každý projekt podľa meniacich sa potrieb

Pri implementácií WebJET DSK si zvolíte nastavenia podľa svojej potreby – vytvoríte si číselníky priorít, stavov úloh, sadzieb a typov požiadaviek – a systém máte nastavený.

Priraďte správne sadzby ku jednotlivým pracovníkom

Pre efektívnu ziskovosť projektu je nutné si správne nastaviť a vyhodnotiť nákladovosť práce. Tá sa však môže líšiť od zamestnanca k zamestnancovi. Práve preto si viete v systéme WebJET DSK nastaviť projektovú sadzbu pracovníka podľa jeho mzdy a fixných nákladov firmy. Systém následne vyhodnotí celkový profit projektu, ktorý vám premietne do dashboardu. Dashboard sa automaticky aktualizuje a okamžite sa prispôsobuje po každej vykonanej zmene na projekte.

Ziskovosť projektu máte pod palcom

Nastavte si predajnú hodinovú sadzbu na každého zamestnanca individuálne. Nákladová sadzba zamestnanca v spojení s cenou jeho práce vám umožní sledovať výdavky a zisky v čase. Pri sledovaní výdavkov tiež dokážete vytvárať pro-forma faktúry, ktoré slúžia ako podklad pre finančné oddelenie a urýchliť tak administratívnu prácu na projekte.

Sledujte čas strávený na projekte

Pri začiatku práce na danej úlohe si riešiteľ spustí stopky úlohy. Do kalendára sa mu zaznamenáva čas podľa toho, ako dlho na úlohe pracoval a následne sa vykazuje do celkového odpracovaného času. Tento sa potom premietne do akceptačného protokolu, v ktorom sa zaokrúhľuje podľa vopred stanovených a dohodnutých podmienok. Nemusíte sa tak zamýšľať, koľko času aký zamestnanec strávil nad zadanými úlohami.

Viac úrovní používateľov a prístupov

Priraďujte jednotlivým používateľom rôzne práva. Do systému viete priradiť okrem realizátorov a manažérov aj klientsky účet, vďaka čomu sa konverzácia medzi vaším tímom a klientom zjednoduší. Je iba na vás, do ktorých častí projektu dáte vašim klientom prístup.

Efektívne riadenie projektov

Využívajte vo svojich projektoch najefektívnejšie a najpopulárnejšie nástroje pre riadenie projektov – Ganttov diagram, Kanban či WBS – je to iba na vás.

Zistiť viac

Nadväzujte projektové etapy a šetrite čas

Ganttov diagram je typ stĺpcového grafu, ktorý vizualizuje projektové úlohy v čase, čím uľahčuje plánovanie do budúcnosti. Tento graf obsahuje zoznam etáp, ktoré sa majú vykonať a ich časové intervaly. Vo WebJET DSK si pomocou Ganttovho diagramu viete nastaviť konkrétne etapy či míľniky projektu. Pohľadom naň dostanete okamžitý prehľad o vašom projekte z hľadiska času.

Rozbite projekt na drobné a nič vám neujde

Vo WebJET DSK nájdete aj Work breakdown structure (WBS) prístup ku projektom. WBS patrí medzi najvyužívanejšie štruktúry prác na projekte. Ide o hierarchické rozdelenie projektov do etáp a úloh, ktoré sú následne graficky zobrazené podľa ich priorít. WBS umožňuje plánovať rýchlejšie, práve vďaka svojmu dôrazu na logickú štruktúru úloh a pod-úloh.

Najpopulárnejšia metodika pre váš projektový manažment

Kanban je v súčasnosti najpopulárnejšia metodika využívaná na implementáciu agilného prístupu ku projektom. Jednotlivé pracovné úlohy sú vizuálne zobrazené na takzvanej Kanban nástenke, vďaka čomu všetci používatelia okamžite vidia stav každej úlohy.

Aby bol projekt úspešný, musí fungovať každá maličkosť

Service desk je súčasťou WebJET DSK, vďaka nemu nielenže dokážete efektívne riadiť projekty, ale aj komunikovať so zákazníkom a poskytovať mu potrebnú starostlivosť a podporu. V našom systéme tiež dokážete nastavovať testovanie pre jednotlivé súčasti projektu, a tak si priebežne overovať, či všetko funguje tak ako má.

Zistiť viac

Buďte zákazníkom vždy k dispozícii

Service desk vašim klientom poskytuje až 4 možnosti nahlasovania úloh ku konkrétnemu projektu, čím uľahčíte prácu nielen sebe, ale aj vašim zákazníkom. Nahlasovanie úloh je možné uskutočniť telefonicky, emailom, cez špeciálne webové rozhranie alebo cez formulár. V každom prípade je nutné uviesť PID, čiže projektové identifikačné číslo. Vďaka tomu sa tiket automaticky priradí ku správnemu projektu, v ktorom sa na to vytvorí nová úloha.

Majte podrobný prehľad o projekte

Nastavujte si notifikácie na rôznych úrovniach presne podľa vašich potrieb. Pri iných systémoch sa môže stať, že niektorému z používateľov nechodia notifikácie, ktoré by mali, prípadne mu chodia aj také, ktoré ho nezaujímajú a tým zbytočne zahlcujú jeho pozornosť. To sa vám s WebJET DSK nestane, pretože si dokážete prispôsobiť notifikácie podľa stavu úloh či typu používateľa.

Zvýšte kvalitu pracovných výstupov

Ku každej úlohe je možné nastaviť testovací scenár, ktorý slúži na zadávanie, editáciu a manažovanie prípadov použitia (use case), vďaka čomu si budete na 100% istý, že je daná úloha vykonaná skutočne správne.

Buďte v strehu pred rizikami

Pred realizáciou projektu by malo byť samozrejmosťou definovať si všetky riziká. Vo WebJET DSK ich dokážete zatriediť do matice rizík navrhnutej tak, aby sa eliminovala neželaná tendencia uchýliť sa k stredovým hodnotám. Každý záznam rizík do databázy v systéme vám pomôže s finálnym vyhodnotením rizík po skončení projektu.

 

Všetky aplikácie WebJET DSK

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám